If you have any questions, please contact this email address: [email protected]

 • ANALIZA PROCESU OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE ...

  3 Analiza procesu obsługi klienta 171 czasu, niezawodności i komunikacji oraz wygody. 7 W ujęciu procesowym pojęcie to definiowane jest jako zbiór wszelkich aktywności na poziomie zarządzania oraz na poziomie wykonawczym, związanych wg Ficonia, 8 np. z przygotowaniem do przyjęcia i realizacji zamówienia klienta, kontaktowaniem się z klientem i obsługą informacyjną czy dostawą ...

 • Materiały edukacyjne Pozostałe

  Zdobądź uprawnienia budowlane z nami. Mamy 8 000 pytań testowych jednokrotnej odpowiedzi opracowanych na podstawie przepisów ze 166 aktów prawnych wymaganych na egzaminie. Pytania obejmują wszystkie specjalności oraz uwzględniają zmiany obowiązujące w

 • Ochrona obiektów na terenach górniczych KGHM Strona ...

  Odpowiedzialność przedsiębiorcy górniczego na terenie Polski za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego (szkody górniczej) oraz za przeciwdziałanie szkodom regulują następujące przepisy prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 9

 • Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu zakładów ...

  Apr 07, 2020  Kierownik ruchu zakładu lub kierownik ruchu zakładu górniczego otworowego zawiadamia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o lokalizacji zlikwidowanego otworu wiertniczego lub odwiertu, sposobie jego likwidacji oraz o jego zabezpieczeniach i potencjalnych zagrożeniach, a także o granicach strefy ochronnej, w przypadku jej ...

 • Górnictwo Camfil

  Od ponad pół wieku Camfil pomaga oddychać ludziom czystym powietrzem. Jako wiodący producent najwyższej klasy rozwiązań dla czystego powietrza, dostarczamy kompletne systemy dla filtracji powietrza i odpylania do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, które poprawiają wydajność pracowników i sprzętu, minimalizują zużycie energii oraz przynoszą korzyści dla zdrowia ...

 • Firma Geologiczna Geologia Danielewscy

  Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologicznej i geotechnicznej. Oznacza to, że prowadzimy naszych Klientów przez wszystkie procesy – od początku do końca inwestycji. Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj ...

 • Polkowice-Sieroszowice KGHM Strona korporacyjna

  Polska kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład. Drogą do jej dalszego rozwoju jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej.

 • Podpisano układ zbiorowy pracy w Spółce Restrukturyzacji ...

  Po kilku miesiącach negocjacji zarząd i przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) SA podpisali Układ zbiorowy pracy, regulujący zasady zatrudnienia i wynagradzania ok. 3 tys. pracowników tej firmy - podała w czwartek SRK.

 • Zarządzanie ciągłością działania oraz bezpieczeństwem i ...

  prawy bezpieczeństwa załóg. Rozważania prowadzone są na poziomie zakładu górn i-czego (proces wydobycia) oraz częściowo na poziomie spółek koordynujących pracę tych zakładów (procesy zarządzania). W podsumowaniu zwrócono uwagę na inne p o-tencj alne możliwości wykorzystania oprogramow ania OSCAD w górnictwie. 1. WSTĘP

 • Publikacje

  Definicja zakładu górniczego brzmiała bowiem: zakładem górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze (art. 6 pkt. 7 PGG z 1994 ...

 • Podpisano układ zbiorowy pracy w Spółce Restrukturyzacji ...

  Po kilku miesiącach negocjacji zarząd i przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) SA podpisali Układ zbiorowy pracy, regulujący zasady zatrudnienia i wynagradzania ok. 3 tys. pracowników tej firmy - podała w czwartek SRK.

 • Zakład Badań i Projektów Górniczych - CHEMKOP

  Istotą pomiarów są powolne procesy samozaciskania pozostawionych bez obudowy pustek solnych w długich, nawet kilkusetletnich okresach czasu. Skutki działania sił zaciskających wyrobiska w postaci niszczenia drewnianych podpór i destrukcji calizn, doskonale widoczne są, zarówno w starych kopalniach soli, nawet na niewielkich ...

 • Publikacje

  Definicja zakładu górniczego brzmiała bowiem: zakładem górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze (art. 6 pkt. 7 PGG z 1994 ...

 • Odpady wydobywcze. Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

  10) przeróbka - procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a także połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów,

 • Zagrożenia pożarowe w górnictwie - czek. eu

  W przepisach obowiązujących do 30 czerwca 2017 definicja pożaru brzmiała podobnie z tą różnicą, że było „lub utrzymywanie się w przepływowym prądzie powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026% ”, a obecnie jest „lub ilości tlenku węgla w rejonowym prądzie powietrza większej niż 25 dm 3 /min”. Są to wartości, które pomagają w ocenie poziomu zagrożenia ...

 • POWIERZCHNIOWE DEFORMACJE WTÓRNE DAWNYCH

  procesy powstawania deformacji na terenach górniczych. Prowadzenie ciągłych pomiarów geodezyj-nych pozwala na monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu, w referacie wskazuje się źródła powstawania przemieszczeń pionowych po zaprzestaniu eksploatacji, zamknięciu zakładu gór-

 • Czy szkoda górnicza może się przedawnić? KOMPENSATA

  W tym artykule wyjaśniamy, jaki jest termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych. Poznasz też główne trudności związane z jego trafnym określeniem.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz ...

  § 242. Procesy technologiczne mające na celu przygotowanie ropy naftowej i gazu ziemnego do transportu oraz stosowanie substancji szkodliwych dla zdrowia prowadzi się i dokumentuje zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

 • PREZES RADY MINISTRÓW 9 listopada 2016 r.

  zakładu górniczego może, w celu ochrony środowiska lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu likwidowanego zakładu górniczego, wydobywać metan bez uzyskania koncesji, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w przestrzeni objętej planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego. 2.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r ...

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.

 • Kghm Huta Głogów - Głogow, Legnica, Poland - Local ...

  Procesy produkcyjne w HMG trwają niezależnie, czy są to dni pracujące czy świąteczne. Nie jest możliwe, żeby zatrzymać czy ograniczyć produkcję na # Święta, ponieważ # agregatyhutnicze muszą działać z właściwą sobie wydajnością technologiczną przez cały czas.

 • 4.8/5(21)
 • (PDF) Zarządzanie monitoringiem zagrożeń w górnictwie

  A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

 • Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny-O firmie-Polska Grupa ...

  Pracownicy Zakładu Remontowo-Produkcyjnego to niezaprzeczalnie jego największą wartość. Każdy z pracowników ma swój udział w sposób pośredni czy bezpośredni w wytworzeniu wyrobu końcowego. Pracownicy działu konstrukcyjno-technologicznego to doświadczeni konstruktorzy w zakresie projektowania konstrukcji dla sektora górniczego.

 • Dokumentacja Zakładu Górniczego

  Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) stanowi unikalne rozwiązanie integrujące w jednorodnym środowisku bazodanowym całość dokumentacji związanej z

 • Kghm Huta Głogów - Głogow, Legnica, Poland - Local ...

  Procesy produkcyjne w HMG trwają niezależnie, czy są to dni pracujące czy świąteczne. Nie jest możliwe, żeby zatrzymać czy ograniczyć produkcję na # Święta, ponieważ # agregatyhutnicze muszą działać z właściwą sobie wydajnością technologiczną przez cały czas.

 • 4.8/5(21)
 • (PDF) Zarządzanie monitoringiem zagrożeń w górnictwie

  A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

 • Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny-O firmie-Polska Grupa ...

  Pracownicy Zakładu Remontowo-Produkcyjnego to niezaprzeczalnie jego największą wartość. Każdy z pracowników ma swój udział w sposób pośredni czy bezpośredni w wytworzeniu wyrobu końcowego. Pracownicy działu konstrukcyjno-technologicznego to doświadczeni konstruktorzy w zakresie projektowania konstrukcji dla sektora górniczego.

 • Dokumentacja Zakładu Górniczego

  Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) stanowi unikalne rozwiązanie integrujące w jednorodnym środowisku bazodanowym całość dokumentacji związanej z

 • Ewaporacja dla przemysłu górniczego – Portal Górniczy

  Koszty budowy dodatkowych zbiorników do gromadzenia wody w celu zwiększenia wydajności ewaporacji, oraz koszty ich utrzymania, czyszczenia i ponownej rewitalizacji otoczenia, są często zbyt duże, a procesy uzyskiwania stosownych pozwoleń dla takich przedsięwzięć są zbyt skomplikowane i

 • Merytoryczna ocena opracowania pt. „Analiza wpływu ...

  AGH: Procesy przetwarzania wydobytej kopaliny w celu pozyskania składników użytecznych, bądź zwiększenia ich koncentracji, nazywane są procesami przeróbczymi. Proces przeróbki rud cynku i ołowiu wymaga rozdrobnienia skał stanowiących urobek, do uziarnienia umożliwiającego wydzielenie minerałów zawierających składniki użyteczne.

 • Program studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”

  ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Prowadzący przedmiot Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz dr Miranda Ptak Forma zajęć 12W Ramowe treści kształcenia 1.Przepisy wynikające z Prawa geologicznego i górniczego oraz z regulacji pokrewnych 2.Kwalifkacje osób dozoru ruchu 3.Obowiązki Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

 • 1/2018 Pompy Pompownie by BMP Sp. z o.o. - Issuu

  Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s ...

 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

  Teren zakładu górniczego, gdzie prowadzone będą roboty górnicze, należy bezwzględnie A. oznakować w punktach załamania granicy zakładu górniczego słupkami granicznymi ustabilizowanymi w sposób trwały w gruncie. B. oznakować tablicami z nazwą zakładu górniczego i zakazem wstępu osobom

 • Ryzykowny zawód – górnik

  Można śmiało stwierdzić, że to organizacja – przedsiębiorca górniczy, decyduje o poziomie bezpieczeństwa zakładu górniczego. W procesy identyfikacji zagrożeń powinny być zaangażowane osoby kierownictwa i dozoru odpowiedzialne za utrzymanie ruchu zakładu górniczego. To właśnie one najlepiej rozpoznają i analizują zagrożenia.

 • Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym na ...

  Procesy przebiegające w czasie prowadzenia eksploatacji tą metodą to : 1. wytwarzanie gorącej wody technologicznej, 2. wytwarzanie sprzężonego powietrza, 3. transport siarki i mediów technologicznych rurociągami, 4. wydobycie siarki na polach górniczych za pomocą otworów wiertniczych, magazynowanie i wysyłka siarki. 3.3.

 • WYROK - SN

  zakładu pracy, w pozostałym natomiast jako odnoszący się do pracy wykonanej na rzecz pracodawcy. Przyjął w tym zakresie, że w systemie zmianowym oraz przy zasadzie zapewnienia ciągłości ruchu zakładu górniczego, procesy zdawania i odbierania raportów

 • Odpady – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz ...

 • Lafarge w Polsce publikuje drugi raport zrównoważonego ...

  Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju "W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018". Oprócz raportu głównego powstały specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim w działania na

 • Ryzykowny zawód – górnik

  Można śmiało stwierdzić, że to organizacja – przedsiębiorca górniczy, decyduje o poziomie bezpieczeństwa zakładu górniczego. W procesy identyfikacji zagrożeń powinny być zaangażowane osoby kierownictwa i dozoru odpowiedzialne za utrzymanie ruchu zakładu górniczego. To właśnie one najlepiej rozpoznają i analizują zagrożenia.

 • Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym na ...

  Procesy przebiegające w czasie prowadzenia eksploatacji tą metodą to : 1. wytwarzanie gorącej wody technologicznej, 2. wytwarzanie sprzężonego powietrza, 3. transport siarki i mediów technologicznych rurociągami, 4. wydobycie siarki na polach górniczych za pomocą otworów wiertniczych, magazynowanie i wysyłka siarki. 3.3.

 • WYROK - SN

  zakładu pracy, w pozostałym natomiast jako odnoszący się do pracy wykonanej na rzecz pracodawcy. Przyjął w tym zakresie, że w systemie zmianowym oraz przy zasadzie zapewnienia ciągłości ruchu zakładu górniczego, procesy zdawania i odbierania raportów

 • Odpady – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz ...

 • Lafarge w Polsce publikuje drugi raport zrównoważonego ...

  Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju "W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018". Oprócz raportu głównego powstały specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim w działania na

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych zarządzanych przez

  Rekultywacja –definicje Rekultywacja -przywracanie wartości uŜytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym Rewitalizacja -przywracanie powierzchni biologicznie czynnych na powierzchniach zdewastowanych Remediacja-oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeńpowstałych w wyniku działania przemysłu lub w przypadku awarii, np. awarii cysterny, wycieku benzyny, awarii tankowca

 • Górnictwo: zbędny majątek już w SRK - netTG.pl ...

  Przedłużenie czasu obowiązywania ustawy było następstwem decyzji Komisji Europejskiej, która w lutym tego roku zgodziła się, by procesy restrukturyzacyjne w górnictwie były finansowane z budżetu państwa jeszcze przez pięć lat. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r.

 • Górnictwo - Ministerstwo Środowiska

  Jednak w przypadku, gdy zagrożenie obejmuje obszar poza terenem zakładu górniczego i stanowi niebezpieczeństwo dla społeczności lokalnej, lub gdy posiadane przez kopalnię siły i środki ratownicze nie są wystarczające do opanowania zagrożenia, służby dyspozytorskie powiadamiają odpowiednie organy administracji publicznej.

 • - o dotacji dla przedsiębiorstw, zakładów górniczych oraz ...

  Należy podkreślić, że w zabytkowej części zakładu górniczego Wieliczka procesy likwidacji i zabezpieczania wyrobisk będą wymagały kontynuacji po roku 2013, jednak nakłady finansowe z budżetu państwa przeznaczone na ten cel będą znacznie mniejsze. Przewidywany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji budżetowej przedstawia ...

 • Relacja z uroczystych obchodów górniczego święta Barbórki ...

  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej ...

 • IDENTYFIKACJA STRUMIENI PRZEPŁYWÓW I PROCESÓW W

  1 Procesy ujęte na mapie kierują się własnymi wewnętrznymi sprzężeniami zwrotnymi, 2 które są determinowane zamówieniami, wynikającymi z wymagań klientów na rynku. 3 Trzeba zaznaczyć, że PG dla realizacji swojej misji korzysta z zasobów (ludzkich, 4 kapitału, technologii i wiedzy), znajdujących się w jego otoczeniu.

 • Składowiska odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

  sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia. 6. Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej wykonuje się co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową, zależnie od warunków geologiczno-inżynierskich. 7.

 • (PDF) Kopalnia węgla brunatnego Oskar w Smogórach (Ziemia ...

  A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

 • Górnicze spółki zakończyły proces przekazywania zbędnego ...

  Górnicze spółki zakończyły proces przekazywania zbędnego majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) - wynika z informacji firm. Przekazanie nieprodukcyjnych aktywów do spółki restrukturyzacyjnej przed końcem tego roku było warunkiem finansowania ich likwidacji przez budżet państwa.